In Focus

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสามารถแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ...

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร           ...

สมเด็จพระปิยมหาราชในโอลด์เดลี

  เมื่อประมาณเกือบหนึ่งศตวรรษครึ่งมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้เสด็จฯ เยือนอินเดีย ...

นายกรัฐมนตรีไทยและอินเดียพบหารือกันระหว่างการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 4

(ภาพและข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล www.thaigov.go.th ) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม Soaltee Crowne Plaza กรุงกาฐมาณฑุ ...

นิทรรศการ “Mudmee: A Shared Silk Heritage” เปิดให้เข้าชมวันที่ 10 สิงหาคม – 25 กันยายน 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับ National Museum, New Delhi (NMND) และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “Mudmee: A Shared ...

ประกาศและประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกงสุล

อัพเดทประเทศไทย

เรื่องเล่าจากอินเดีย