สารจากเอกอัครราชทูต

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยและชาวอินเดียทุกท่าน

ตามที่ดิฉันได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ดิฉันได้เดินทางมารับหน้าที่ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศไทยในการส่งเสริม เพิ่มพูน และขยายโอกาสความสัมพันธ์และร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอินเดียในทุก ๆ ด้าน และทุกระดับ อีกทั้ง รักษาและดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยในอินเดียในมิติต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ

ไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ผูกพันและใกล้ชิดมายาวนานหลายศตวรรษ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงทางด้านศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม และปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้ก้าวไปสู่ลักษณะการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ได้เติบโตแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในทุกด้านและทุกระดับ โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ และมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว ดิฉันจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่างไทยและอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะในบริบทโลกยุคใหม่ภายหลังวิกฤติ COVID-19

ดิฉัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ตลอดจนทุกสำนักงานในทีมประเทศไทย พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หากมีสิ่งใดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนได้ ขอให้วางใจว่าพวกเราพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และหวังว่าจะมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องชาวไทยในอินเดียทุกภาคส่วน ตลอดจนทำความรู้จักกับอินเดียให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีให้กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ฝ่าฟันห้วงเวลาแห่งวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกันค่ะ

*********************

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
เมษายน 2564