ข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเลือกตั้งได้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

56-N Nyaya Marg Chanakyapuri

New Delhi, India.

Tel : (91-11) 26118103, 26118104

มิถุนายน 2554

เรื่อง ข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเลือกตั้งได้

การเสียสิทธิเมื่อไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุได้แก่

  1. สิทธิที่ต้องยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
  2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ “ซึ่งการเสียสิทธิมีกำหนดระยะเวลา” ตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อไม่ให้เสียสิทธิดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำ ดังนี้

  1. สำหรับผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และไม่อาจมาเลือกตั้งได้

    ให้ทำหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและเลขหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ส่งให้เอกอัครราชทูต ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน โดยเอกอัครราชทูตจะรวบรวมคำร้องหรือทำหนังสือชี้แจงส่งให้เลขาธิการ กกต.ต่อไป

  2. สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือลงทะเบียนช้าทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งได้ในอินเดีย

    ให้ติดต่ออเภอหรือเขตที่ท่านมีทะเบียนบ้านอยู่โดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการทำหนังสือแจ้งเหตุ