ขอเชิญชุมชนไทยร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร นิวเดลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเดลี ร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นคล้ายกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธองค์และเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องสืบไป จึงขอเชิญชวนชุมชนไทยไปร่วมทำบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร ดังมีกำหนดการต่อไปนี้

09.00 น. ชุมชนไทยในอินเดียเริ่มเดินทางถึงวัดโภคัลพุทธวิหาร เพื่อจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องสังฆทาน

10.00 น. พิธีสงฆ์

– เอกอัครราชทูตฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนานำสวดมนต์และอาราธนาศีล

– พระสงฆ์ให้ศีล

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนานำกล่าวคำถวายเครื่องจตุปัจจัย ไทยธรรม

– เอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในกรุงนิวเดลี ร่วมกัน ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

– พระสงฆ์ให้พร

– ชุมชนไทยรับพรและร่วมกันกรวดน้ำ

– เอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยร่วมกันถวายภัตตาหารเพล

(ชุมชนไทยร่วมกันรับประทานอาหาร)

12.00 น. พระสงฆ์แสดงธรรม

12.30 น. เอกอัครราชทูตฯ กล่าวในนามของฝ่ายคฤหัสถ์ที่มาร่วมงาน

12.45 น. พระสงฆ์นำชุมชนชาวไทยเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ 3 รอบ

13.00 น. เสร็จสิ้นพิธี

หมายเหตุ : สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเตรียมเทียนสำหรับเวียนเทียน และอาหารส่วนหนึ่ง สำหรับถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งสำหรับฆราวาส และยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากชุมชนไทยจะเตรียมอาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมมาร่วมกันถวายพระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายพิชญะ สนใจ หมายเลขโทรศัพท์ 9711 751978