การยื่นคำขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
หากท่านได้เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในต่างแดน แต่ต้องการจะกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไปในประเทศไทย ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1. ดาวโหลดแบบฟอร์มขอถอนชื่อโดยคลิกที่นี่
2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. ยื่นแบบฟอร์มที่สถานทูต หรือ สถานกงสุลที่อยู่ใกล้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555