อินเดียเลิกกฎเข้าอินเดียต้องเว้น 2 เดือน

รัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิกกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวีซ่าท่องเที่ยวต้องเว้นระยะสองเดือนก่อนที่จะเดินทางไปอินเดียอีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย www.indianembassy.in.th