การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa – METV)

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa – METV) เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยสามารถขอรับการตรวจลงตราชนิดใช้เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง โดยกฎกระทรวงนี้ให้มีผลบังคับ ๖๐ วันนับจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งได้มีประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ทำให้มาตรการ METV จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยต่อไป

การตรวจลงตราชนิด METV ดังกล่าวจะมีอายุ ๖ เดือน โดยจะได้รับสิทธิในการพำนักในไทยเพื่อการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งไม่เกิน ๖๐ วัน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทุกสัญชาติสามารถขอรับการตรวจลงตรา METV ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยทั่วโลก โดยมีค่าธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะออกประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในสกุลเงินรูปีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอรับการตรวจลงตราชนิด METV ในอินเดียต่อไป