รับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ที่ประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยรับสมัครเยาวชนไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในประเทศไทย และผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ

รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสาร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางภิสา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โทร +66 2422 8943 หรือ +668 9124 8494 หรือ Line ID: pisapalakawongse และส่งใบสมัครได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม