ประเทศไทยรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี รับมอบการเป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี (ASEAN New Delhi Committee – ANDC) จากนาย Lim Thuan Kuan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำอินเดีย ระหว่างการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี ครั้งที่ 107 ณ สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ กรุงนิวเดลี

ประเทศไทยจะเป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 โดยมุ่งที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอินเดียในการส่งเสริมอาเซียนและความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย โดยเฉพาะในโอกาสการครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ในปีนี้

คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำอินเดีย 10 ท่าน โดยคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลีได้จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดในกฎบัตรอาเซียน เพื่อเป็นผู้แทนของอาเซียนในอินเดีย มีภารกิจในการรักษาความสัมพันธ์และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียและหน่วยงานอินเดียที่ดำเนินงานเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผลประโยชน์และอัตลักษณ์ของอาเซียน