ข้อมูลประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพนวดแผนไทยในอินเดีย

ประกาศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
เรื่อง ข้อมูลเพื่อการประกอบอาชีพนวดแผนไทยในอินเดีย

ตามที่มีรายงานข่าวสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการจับกุมหญิงไทยที่ลักลอบเข้าไปค้าประเวณีที่สาธารณรัฐอินเดียโดยประกอบอาชีพพนักงานนวดแผนไทยอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการรายงานข่าวขบวนการค้ามนุษย์ล่อลวงและขู่บังคับให้หญิงไทยค้าประเวณี นั้น

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการลักลอบทำงานนวดแผนไทยเพื่อค้าประเวณีในสาธารณรัฐอินเดีย และป้องกันผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

1. การเดินทางเข้าเมืองอินเดียโดยวีซ่า (การตรวจลงตรา) ประเภทท่องเที่ยว แต่มาประกอบอาชีพในอินเดีย เช่น นวดแผนไทย โดยไม่ได้รับวีซ่าอินเดียสำหรับการทำงาน (Employment visa) ทางการอินเดียถือว่า มีความผิดตามกฎหมายอินเดีย และมีโอกาสถูกจับกุมฐานความผิดลักลอบทำงาน หรือข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย/ตรวจลงตราผิดประเภท อาจถูกเนรเทศหรือจำคุกตามกฎหมายอินเดียไม่เกิน 5 ปี

ตามกฎหมายอินเดีย ผู้เดินทางเข้าเมืองอินเดียเพื่อประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง ต้องได้รับการตรวจลงตราสำหรับการทำงาน (Employment visa) เท่านั้น โดยเป็นแรงงานมีฝีมือระดับสูงและมีสัญญาการจ้างงานที่ระบุเงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (หรือประมาณ 825,000 บาท/ปี)

2. การเดินทางเข้าไปลักลอบค้าประเวณี โดยอ้างว่าประกอบอาชีพนวดแผนไทย ทางการอินเดียถือว่ามีความผิดฐานลักลอบทำงานและตรวจลงตราผิดประเภท รวมทั้งถือว่าเป็นบุคคลที่กระทำความผิดตามรัฐบัญญัติการป้องกันการลักลอบค้าประเวณี (Immoral Traffic Prevention Act – PITA , 1956) เมื่อถูกจับกุมจะถูกเนรเทศหรือจำคุกตามกฎหมายอินเดียไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ดี กระบวนการพิจารณาคดีในศาลอินเดียอาจมีระยะเวลานานได้ถึง 3-4 ปีหรือมากกว่านั้น ทำให้ผู้ต้องหาอาจถูกคุมขังนานกว่า 1 ปีก็ได้ จนกว่าการพิจารณาคดีจะสิ้นสุด ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเนรเทศออกจากอินเดีย จะมีสถานะเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าอินเดีย

เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่อาจเข้าแทรกแซง เร่งรัด หรือเจรจาต่อรองกับศาลของรัฐบาลอินเดียได้ แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบทางการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลคนชาติไทย เท่าที่กรอบระเบียบกฎหมายอินเดียเอื้ออำนวยให้ทำได้

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ประสงค์จะไปทำงานในประเทศอินเดีย หรือได้รับการชักชวน
ให้ไปทำงาน โปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถ้วนถี่ก่อนจะตัดสินใจด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาถูกล่อลวงไปกระทำการอันผิดกฎหมายในต่างประเทศ อนึ่ง ผู้ที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์หรือถูกล่อลวง หรือข้อมูลเกี่ยวกับกรณีคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศกรณีอื่น ๆ โปรดแจ้ง ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี (โทร. +91 95 9932 1484 หรือ +91 11 4977 4100 ต่อ 109) เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป หรือสามารถติดต่อ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โทร. +66 2 575 1048 หรือ +66 2 981 7171 ต่อ 3106) เพื่อยื่นคำร้องพร้อมแจ้งข้อมูลบุคคลของผู้ตกทุกข์ได้ยากเพื่อให้ทางราชการไทยดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
30 ตุลาคม 2560

*******************