ทูตไทยเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมที่ลัคเนาว์ 12 พ.ย. 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายชุตินทร คงศักดิ์ ทูตไทยพร้อมด้วย ม.ล. ปิยวรรณ คงศักดิ์ ภริยา ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาไทย ที่วิทยาลัยดารุลอุลุมนัดวาตุ้ลอุละมาอ เมืองลัคเนาว์ โดยในโอกาสดังกล่าวได้พบหารือกับ ดร. เชค ซะอีดุ้รเราะฮมาน อัลอะอซอมีย์ อธิการบดี เพื่อหารือเรื่องความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย โดยได้รับเสียงชื่นชมว่า นักศึกษาไทยเป็นผู้มีอัธยาศัยดี สุภาพ เรียบร้อย และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

นักศึกษาไทยที่นี่มาจากภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาศึกษาหลักสูตร 5 ปี  เมื่อสำเร็จการศึกษานิยมกลับไปเป็นครูสอนศาสนาอิสลาม (อุสตาซ) และอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านอิสลามศึกษา นอกจากนี้ โดยที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอารบิก อูรดู และภาษาอังกฤษ จึงทำให้มีนักศึกษาบางส่วนกลับไปประกอบอาชีพล่ามภาษาอารบิกในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี โดยที่วิทยาลัยแห่งนี้มิใช่สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการอินเดียรับรอง จึงไม่สามารถนำ
ผลการศึกษาไปเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับการเข้าศึกษาต่อหรือรับสมัครราชการที่ประเทศไทยได้

วิทยาลัยดารุลอุลุมนัดวาตุ้ลอุละมาอ เมืองลัคเนาว์ เป็นสถาบันวิชาการด้านศาสนาอิสลามที่เก่าแก่ของอินเดียและมีชื่อเสียงระดับโลก การเรียนการสอนใช้ภาษาอารบิกและภาษาอูรดู โดยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมมุสลิมว่า มีความโดดเด่นด้านวิชาการและการออกเสียงภาษาอารบิกที่ไพเราะ สวยงาม ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 2000 คน และมีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่จำนวน 60 คน ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาไทยในเมืองลัคเนาว์ ตลอดจนจัดคณะแพทย์ไปให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาเป็นประจำทุกปี

* * * * * * * *

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
15 พฤศจิกายน 2560