รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพบหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศุษมา สวราช (Sushma Swaraj) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – อินเดีย และเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและอินเดียได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐอินเดียของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN – India Commemorative Summit ณ กรุงนิวเดลี ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ร่วมกับผู้นำประเทศอาเซียนอื่น ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างอินเดียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางน้ำและทางบก โดยเฉพาะโครงการถนนสามฝ่ายอินเดีย – เมียนมา – ไทย (India – Myanmar – Thailand Trilateral Highway Project)
ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงแนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Indo – Pacific) ซึ่งอินเดียเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องพลังงานทดแทน รวมถึงประเด็นภายใต้กรอบความร่วมมือในกรอบพหุภาคี อาทิ ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – คงคา (Mekong – Ganga Cooperation – MGC) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) ซึ่งไทยและอินเดียเป็นสมาชิกก่อตั้ง