ประกาศผลการพิจารณาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบเอกอัครราชทูต

คลิกชมเอกสารประกาศผลการพิจารณาราคากลางในรูปแบบ PDF ที่นี่