ทูตไทยแนะ ส่งเสริม BIMSTEC ต้องมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้และจัดลำดับความสำคัญ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดีย ได้เข้าร่วมการประชุมหารือหัวข้อ “การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC” ซึ่งจัดโดย The Delhi Policy Group and Asia Foundation ที่ศูนย์การประชุม India Habitat Centre กรุงนิวเดลี ตามคำเชิญของผู้จัด โดยในงานดังกล่าวมี เอกอัครราชทูตภูฏาน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตเนปาล ผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIMSTEC นักวิชาการและนักข่าวอินเดียสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมราว 30 คน

ทูตไทยได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปว่า แม้ BIMSTEC จะมีพัฒนาการไปอย่างช้า ๆ เนื่องจากมีอุปสรรคโดยเฉพาะอุปสรรคในระดับปฏิบัติการ แต่กรอบ BIMSTEC ยังคงเป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญในภูมิภาค รวมทั้งเป็นกรอบที่สามารถเชื่อมต่อกับกรอบความร่วมมืออื่น ช่วยนำไปสู่การรวมกลุ่มภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ได้  โดยแนวทางส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC ที่ทูตไทยเสนอ ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของ BIMSTEC/สิ่งที่ BIMSTEC กำลังผลักดัน และการเรียงลำดับความสำคัญวาระต่าง ๆ ของ BIMSTEC เช่น การหาแหล่งเงินทุน เป็นวาระลำดับต้น ทั้งนี้ สาขาความร่วมมือ BIMSTEC ที่ไทยให้ความสำคัญ คือ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความตกลงการค้าเสรี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านความมั่นคง และความร่วมมือทางทะเล

ส่วนการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรอบแรกในจำนวนทั้งหมดสามรอบ เพื่อหารือข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC โดยผู้จัดจะจัดทำแผนปฏิบัติงาน (plan of action) เพื่อเสนอภาครัฐและภาควิชาการที่เกี่ยวข้องต่อไป

BIMSTEC หรือ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation เป็นกรอบความร่วมมือในภูมิภาค ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา ศรีลังกา ไทย และเนปาล โดยมีสาขาความร่วมมือ 14 สาขา แม้ BIMSTEC จะก่อตั้งมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว แต่ความร่วมมือต่าง ๆ ยังไม่คืบหน้ามากนัก จนกระทั่งเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา อินเดียซึ่งเป็นประเทศก่อตั้ง BIMSTEC ร่วมกับไทยและเป็นประเทศขนาดใหญ่ เริ่มให้ความสนใจ  BIMSTEC มากขึ้น โดยได้ผลักดันข้อริเริ่มความร่วมมือ BIMSTEC ในสาขาต่าง ๆ อย่างแข็งขัน

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบ BIMSTEC ได้ที่เว็บไซต์กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ  


* * * * * * * * *

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี