การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีถิ่นพำนักในอินเดีย

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ที่ ๗/๒๕๖๑

เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทย

ผู้มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐอินเดีย

—————————

ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้ที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐอินเดีย ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. วันเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยผู้ร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนต้องนัดหมายวันและเวลาขอรับบริการล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ +๙๑ ๑๑ ๔๙๗๗ ๔๑๐๐ ในวันและเวลาราชการ

๒. ประเภทบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน การทำบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรในกรณีต่อไปนี้
๒.๑ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
๒.๒ กรณีบัตรเดิมสูญหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
ทั้งนี้ กรณีขอมีบัตรครั้งแรกและขอเปลี่ยนข้อมูลในบัตร เช่น เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่ต้องไปยื่นคำขอที่ประเทศไทยเท่านั้น

๓. เอกสารที่ต้องยื่น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี) สำหรับกรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือชำรุด ให้นำเอกสารที่ทางราชการออกให้และมีภาพถ่ายปรากฎ เช่น หนังสือเดินทางไทย ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย มาแสดงแทน

๔. ทั้งนี้ ผู้ร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนต้องเดินทางมาขอรับบริการพร้อมแสดงเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากจะต้องมีการเก็บภาพถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือ

๕. อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่า การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในสกุลรูปีอินเดียจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงกำหนดอัตราค่ารรมเนียม ดังนี้
(๑) การออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลายหรือบัตรชำรุด  –  ฉบับละ ๒๕๐ รูปี
(๒) การออกใบแทนใบรับ  –  ฉบับละ   ๒๕ รูปี
(๓) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร  –  ฉบับละ   ๒๕ รูปี

๖. ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้เขตท้องที่ใดเป็นเขตประสบภัยพิบัติ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา ๖ จัตวา ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่นั้น และมายื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๖ จัตวา หรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา ๖ เบญจ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙

photo courtesy: Springnews.co.th

—————————————————–

ฝ่ายกงสุล
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
1 มิถุนายน 2561