การย้ายที่ทำการฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ด้วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารที่ทำการฯ หลังใหม่ ตั้งแต่วันที่
5 ตุลาคม 2561
โดยมีที่อยู่ ดังนี้

Royal Thai Embassy
56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021
โทรศัพท์ +91 11 4977 4100
โทรสาร +91 11 4977 4199
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular.del@gmail.com

ฝ่ายกงสุลจึงขอประกาศแจ้งประชาชนไทยและผู้ที่ประสงค์ติดต่อฝ่ายกงสุล ดังนี้

1. วันหยุดทำการฝ่ายกงสุลที่เขตวสันต์ วิหาร (Visant Vihar)
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยุติการให้บริการด้านงานกงสุล ณ ที่ทำการ
D 1/3, Vasant Vihar, New Delhi 110057 ประกอบด้วย การยื่นคำร้องและการรับเล่มหนังสือเดินทาง การรับคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) งานจัดทำบัตรประชาชน และงานนิติกรณ์

2. วันเริ่มทำการฝ่ายกงสุลที่เขตจาณะเกียปุรี (Chanakyapuri)
เริ่มทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถนัดหมายขอทำหนังสือเดินทาง
บัตรประชาชน และงานนิติกรณ์ได้ตามปกติ