ประกาศราคากลางงานว่าจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักชั่วคราวสำหรับคนไทยและลูกจ้าง สอท.ฯ

Download เอกสารได้ที่นี่