การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

          ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังนี้

๑.  ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

๑.๑ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. และ

๑.๒ วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

ที่อยู่ 56-N, Nyaya Marg (Gate 5)  Chanakyapuri, New Delhi 110021

๒.  ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(นายชุตินทร คงศักดิ์)

เอกอัครราชทูต