การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสามารถแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  • แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/

http://www.khonthai.com/TH/

*เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดงแบบตอบรับสำหรับผู้ลงทะเบียนเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

  • แจ้งความประสงค์ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี โดยกรอกแบบคำขอลงทะเบียน ยื่นพร้อมหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    • ยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี (ที่อยู่ 56-N, Nyaya Marg (Gate 5), Chanakyapuri, New Delhi 110021) ระหว่างวันทำการ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
    • ยื่นคำขอลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบทางอีเมล thaielection.del@gmail.com ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบคำลงทะเบียน – สอท. ณ กรุงนิวเดลี

แบบคำลงทะเบียน – สอท.-สกญ. อื่น