การประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย – อินเดีย ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาง Vijay Thakur Singh ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออก) เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย – อินเดีย ครั้งที่ 5 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องในการร่วมผลักดันความร่วมมือทวิภาคี ไทย – อินเดีย ในทุกระดับและทุกมิติ โดยเห็นความจำเป็นที่จะจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8 ในโอกาสแรก เพื่อติดตามประเด็นที่คั่งค้าง รวมถึงเตรียมการเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีอินเดียในช่วงปี 2562 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการทหารและความมั่นคง พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม การศึกษา ประชาชน และการพัฒนา เพื่อเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่อไป ในการนี้ สองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในมิติอื่น ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกงสุล รวมถึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันการเจรจาความตกลงต่าง ๆ ที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก

ในส่วนของความสัมพันธ์ในกรอบพหุภาคี ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน ในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ และเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย วาระปี 2561-2564 โดยเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 และเน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-คงคา (MGC) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) สมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) และกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่งสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนในภูมิภาค โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้สหประชาชาติ (UN) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Indo – Pacific) ตลอดจนสถานการณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย

นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมฯ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย