การตรวจสอบ E-Visa ของอินเดีย

การตรวจสอบ E-Visa ของอินเดีย

ตามที่ได้ปรากฎข่าวคณะผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางมายังอินเดียแต่ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอรับการตรวจลงตราเข้าอินเดีย โดยคณะได้รับหลักฐานปลอมจากผู้ที่อ้างว่าได้ยื่นขอรับการตรวจลงตราแบบออนไลน์ (e-visa) ให้คณะ นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเรียนว่า ผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราเข้าอินเดียแบบออนไลน์สามารถตรวจสอบคำร้องขอรับการตรวจลงตราด้วยตนเองได้ที่ https://indianvisaonline.gov.in/evisa/StatusEnquiry
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญควรตรวจสอบการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ โรงแรมที่พัก รวมทั้ง จัดทำประกันการเดินทางก่อนเดินทางมายังอินเดียด้วยทุกครั้ง