กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยแบ่งเป็นศาสนพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติในช่วงเช้า และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แจกจ่ายอาหารและผลไม้ให้บุคคลด้อยโอกาส
ชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดบริเวณใกล้เคียงที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงบ่าย

ในช่วงเช้า สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยในอินเดีย จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพร
ชัยมงคลและทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธาน และ
มีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในอินเดีย จำนวนประมาณ 60 คน เข้าร่วม

ในช่วงบ่ายสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกจ่ายอาหารและผลไม้ให้บุคคลด้อยโอกาสชาวอินเดียประมาณ 800 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนอาหารและผลไม้เพิ่มเติมเป็นจำนวนมากจากข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในอินเดีย

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากได้สร้างโอกาสให้ชุมชนไทยได้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยแล้ว ยังส่งเสริมให้ชุมชนไทยในอินเดียมีความสามัคคีและเข้มแข็ง รวมถึง
มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการเป็นตัวแทนภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมภารกิจขององค์กรการกุศลท้องถิ่น ตลอดจนในการดำเนินความสัมพันธ์กับอินเดีย