รับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ที่ประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดนครนายก โดยรับสมัครเยาวชนไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในประเทศไทยตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และค่าประกันสุขภาพ

สามารถอ่านรายละเอียดโครงการฯ และใบสมัครได้ที่นี่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวชาตบุตร นีละรัตตานนท์ โทร +66 2209 3653 หรือ +669 1536 2451 หรือ email: yc.mocth@gmail.com หรือ Lind ID: punoi624 และส่งใบสมัครได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562