ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 14 ทุน แก่ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรปกติ (Full-time) ในสาขาวิชาการที่กำหนด ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาในช่วงวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 ม.ค. 2564

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนอื่น ๆ”