ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 11/2563 เรื่อง คนไทยในอินเดียลงทะเบียนยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอให้คนไทยยืนยันความประสงค์ในการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โรค COVID – 19 พร้อมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบออนไลน์เพื่อการเตรียมการเดินทางกลับประเทศไทยได้ที่ https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassy/RegistrationFormForThaiNationalsInIndiaWhoWishesToTravelBackToThailand

2. มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางถึงประเทศไทย
ขอให้คนไทยที่เดินทางถึงประเทศไทยยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งยินยอมการพักห้องคู่ในระหว่างการกักตัว ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในประเทศไทย และสอดรับกับความสามารถในการรองรับการกักกันโรคโดยบุคลากรทางการแพทย์ของไทย

3. หมายเลขฉุกเฉินของหน่วยงานราชการไทยในอินเดีย
3.1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี +91 95993 21484
3.2 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ  +91 98202 93349
3.3 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา  +91 98302 60382
3.4 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน  +91 99406 45450