ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 12/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) การขยายเวลามาตรการปิดเมือง (lockdown) ของรัฐบาลอินเดีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งคนไทยในอินเดียเพื่อทราบ ดังนี้

1. ประกาศของรัฐบาลอินเดีย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 รัฐบาลอินเดียได้ขยายเวลาดำเนินมาตรการปิดเมือง (lockdown) ออกไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือคนไทยที่พำนักในอินเดียขณะนี้ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการอินเดีย โดยเฉพาะการออกจากที่พักในกรณีจำเป็นเท่านั้น เช่น การซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวัน หรือกรณีฉุกเฉินที่ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่คลีนิคหรือโรงพยาบาล รวมทั้ง การรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing)

2. รัฐบาลอินเดียขยายเวลาการระงับเที่ยวบินผู้โดยสาร สืบเนื่องจากการขยายเวลาปิดเมืองของอินเดีย หน่วยงานด้านการบินของอินเดียได้ประกาศระงับเที่ยวบินผู้โดยสารภายในประเทศจนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 และเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศจนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

3. การปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยในขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งว่าระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งเดิมกำหนดเปิดระบบในวันที่ 15 เมษายน 2563 ต้องเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งช่วงเวลาเปิดให้ลงทะเบียนให้คนไทยในอินเดียได้ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งกำหนดวันเปิดระบบออนไลน์ดังกล่าวแล้ว

4. หมายเลขฉุกเฉินของหน่วยงานราชการไทยในอินเดีย
4.1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี +91 95993 21484
4.2 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ  +91 98202 93349
4.3 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา  +91 98302 60382
4.4 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน  +91 97908 31391 / +91 99406 45450