สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

1. ข้อมูลตัวเลขสะสมผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19
(สถานะ 15 เม.ย. 2563 เวลา 08.00 น. (เวลาอินเดีย) โดยอ้างอิงจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอินเดีย)

จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด การเปลี่ยนแปลง* รักษาหายแล้ว เสียชีวิต อยู่ในระหว่าง
การรักษา
11,439 809  (+7.6%) 1,306 377 9,756

หมายเหตุ: *การเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง

2. มาตรการของทางการอินเดีย

2.1 ขยายระยะเวลาของมาตรการการปิดเมืองทั่วประเทศ (Nation-wide Lockdown) ถึงวันที่ 3 พ.ค. 2563
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 นายกรัฐมนตรีอินเดียได้แถลงต่อประชาชนว่า รัฐบาลอินเดียจะขยายระยะเวลาของมาตรการการปิดเมืองทั่วประเทศ (Nation-wide Lockdown) ไปจนกระทั่งวันที่ 3 พ.ค. 2563 โดยในช่วง 1 สัปดาห์ต่อจากนี้รัฐบาลจะควบคุมมาตรการ Lockdown และ Social Distancing อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อพยายามควบคุมการแพร่ระบาด โดยทางการอินเดียขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งนี้ หากภายหลังวันที่ 20 เม.ย. 2563 พื้นที่ใดสามารถควบคุมการติดเชื้อ และคุมจำนวนพื้นที่จุดเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ (hotspot) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลอาจประกาศมาตรการผ่อนคลาย ‘some relaxation’ ต่อ Lockdown ได้พื้นที่เหล่านั้นได้เป็นรายกรณีต่อไป นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอินเดียยังได้ขอให้ประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Aarogya Setu สำหรับช่วยแจ้งเตือนพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด รวมถึงขอให้ประชาชนมีความเห็นอกเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันอาหารให้กับคนยากจนในพื้นที่ตามกำลังความสามารถ

2.2 ประกาศขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศถึงวันที่ 3 พ.ค. 2563
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 กรมการบินพลเรือนอินเดียได้ประกาศขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนี้
(1) เที่ยวบินระหว่างประเทศ (ยกเว้นเที่ยวบินขนส่งสินค้า หรือเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนอินเดีย) จนกระทั่งวันที่ 3 พ.ค. 2563 เวลา 24.00 น. (เวลาอินเดีย)
(2) เที่ยวบินภายในประเทศ จนกระทั่งวันที่ 3 พ.ค. 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาอินเดีย)

2.3 ขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินการของรถไฟภายในอินเดียถึงวันที่ 3 พ.ค. 2563
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 กระทรวงรถไฟอินเดียได้ประกาศขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินการของรถไฟทั้งหมดทั่วประเทศ จนกระทั่งถึงวันที่ 3 พ.ค. 2563 เวลา 24.00 น.

3. ข้อมูลเพิ่มเติม
– แอพพลิเคชั่น Aarogya Setu มีจุดประสงค์เพื่อติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้ระบบกำหนดตำแหน่ง GPS บนโทรศัพท์มือถือในการระบุตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งาน และระบบ Bluetooth โดยแอพพลิเคชั่นจะประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้งานกับฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อและพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้งานอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อในระยะ 6 ฟุต ซึ่งในกรณีที่หากผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นตรวจพบการติดเชื้อไวรัส ระบบก็จะส่งที่อยู่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปรวมไว้ในฐานข้อมูลของรัฐบาล นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นยังมีระบบอัตโนมัติในการสอบถามอาการของผู้ใช้งาน เพื่อประมวลว่ามีอาการบ่งชี้ว่าติดเชื้อไวรัสหรือไม่ พร้อมทั้งให้ข้อมูลโรงพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ Helpline มาตรการและข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ ก.สาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ

* * * * *

กรณีฉุกเฉิน: สำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน กรุณาติดต่อ
– สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี หมายเลข (+91) 959 932 1484
– สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ หมายเลข (+91) 982 029 3349
– สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา หมายเลข (+91) 983 026 0382
– สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน (+91) 97908 31391 หรือ (+91) 99406 45450