ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 14/2563 เรื่อง การลงทะเบียนยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

 

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ดำเนินการส่งคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) กลับประเทศไทย นั้น

1. บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลฯ เปิดลงทะเบียนรอบที่ 3 สำหรับคนไทยที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โรค COVID–19 โดยขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบออนไลน์ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. ที่

https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/_3rdRegistrationForThaiNationalsWishToTravelBackToThailand

อนึ่ง หลักการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศกลับประเทศไทยตามแนวทางของรัฐบาล จะให้ความสำคัญอันดับแรก คือ กลุ่มผู้เดินทางเปราะบาง เช่น ผู้ป่วย คนที่วีซ่าหมดอายุเนื่องจากมาตรการห้ามเครื่องบินเข้า-ออกของอินเดีย และรองลงมา คือ นักท่องเที่ยวตกค้าง พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา คนตกงาน

2. ขอเรียนว่า คนไทยที่ลงทะเบียนยืนยันความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19 ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 11/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 13/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ ยกเว้นต้องการแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้แล้วให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอให้คนไทยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ลงทะเบียนในครั้งนี้

3. มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางถึงประเทศไทย
คนไทยที่เดินทางถึงประเทศไทยต้องยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (state quarantine) เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งยินยอมการพักห้องคู่ในระหว่างการกักตัว ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ในประเทศไทย และสอดรับกับความสามารถในการรองรับการกักกันโรคโดยบุคลากรทางการแพทย์ของไทย

4. หมายเลขฉุกเฉินของหน่วยงานราชการไทยในอินเดีย
4.1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี +91 95993 21484
4.2 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ +91 98202 93349
4.3 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา +91 98302 60382
4.4 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน +91 97908 31391 และ +91 99406 45450