ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ตามที่รัฐบาลอินเดียจะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ชาวอินเดียที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งว่า

  1. เที่ยวบินพิเศษโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI334 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จะออกจาก
    ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี เวลา 09.30 น. (เวลาอินเดีย) ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 15.15 น. (เวลาประเทศไทย)
  2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดราคาประมาณ 24,500 รูปี และชั้นธุรกิจราคาประมาณ 47,000 รูปี สัมภาระ check-in น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมสำหรับชั้นประหยัด และไม่เกิน 40 กิโลกรัมสำหรับชั้นธุรกิจ
    3. คุณสมบัติคนไทยที่จะเดินทางและเอกสารประกอบการเดินทาง ดังนี้

3.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน และผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทางอยู่กับตัว

3.2 การตรวจลงตราอินเดีย (Visa) ที่ไม่อยู่เกินกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากตรวจคนเข้าเมืองอินเดีย (FRRO) ให้ขยายเวลาเรียบร้อยแล้ว

3.3 เป็นผู้ไม่ติดคดีหรือมีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองอินเดีย

3.4 จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate) ที่ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วยตนเอง

3.5 ยินยอมเข้าสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย

3.6 สามารถเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลีได้ด้วยตนเอง

  1. ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยโปรดแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยส่งเอกสารและข้อมูลทางอีเมล thaidel.covid19cell@gmail.com ดังนี้

4.1 สำเนาหนังสือเดินทาง

4.2 สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) อินเดีย

4.3 สำเนาการประทับตราเข้าเมืองโดยตรวจคนเข้าเมืองอินเดีย ครั้งล่าสุด

4.4 ที่อยู่ปัจจุบันในอินเดีย

4.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  1. การชำระค่าบัตรโดยสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดการโอนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยขอให้ดำเนินการโอนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน พร้อมจัดส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล thaidel.covid19cell@gmail.com ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองการเดินทางให้ผู้เดินทาง และนำไปมอบให้
    ที่ท่าอากาศยานในวันเดินทางพร้อมบัตรโดยสารเครื่องบินต่อไป