ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เลื่อนทำการบิน

อ้างถึงประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เรื่อง เที่ยวบินพิเศษของรัฐบาลอินเดียที่คนไทยสามารถโดยสารเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยได้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้ง ดังนี้

  1. สายการบิน Air India แจ้งเลื่อนทำการบินของเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ออกไปเป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  2. คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้แจ้งความประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 (ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ต้องแจ้งอีกครั้ง) โดยส่งเอกสารและข้อมูลทางอีเมล thaidel.covid19cell@gmail.com ดังนี้

2.1 สำเนาหนังสือเดินทาง

2.2 สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) อินเดีย

2.3 สำเนาการประทับตราเข้าเมืองโดยตรวจคนเข้าเมืองอินเดีย ครั้งล่าสุด

2.4 ที่อยู่ปัจจุบันในอินเดีย

2.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  1. 3. คุณสมบัติคนไทยที่จะเดินทาง ดังนี้

3.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน และผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทางอยู่กับตัว

3.2 การตรวจลงตราอินเดีย (Visa) ที่ไม่อยู่เกินกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากตรวจคนเข้าเมืองอินเดีย (FRRO) ให้ขยายเวลาเรียบร้อยแล้ว

3.3 เป็นผู้ไม่ติดคดีหรือมีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองอินเดีย

3.4 จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate) ที่ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วยตนเอง

3.5 ยินยอมเข้าสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย

3.6 สามารถเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลีได้ด้วยตนเอง

  1. การชำระค่าบัตรโดยสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดการโอนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยขอให้ดำเนินการโอนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน พร้อมจัดส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล thaidel.covid19cell@gmail.com ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่
    3 กรกฎาคม 2563
    ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งบัตรโดยสารเครื่องบินให้ผู้เดินทางล่วงหน้า และจะนำหนังสือรับรองการเดินทางให้ผู้เดินทางไปมอบให้ที่ท่าอากาศยานในวันเดินทางต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน