ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 17/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุญาตให้คู่สมรสชาวต่างชาติและบุตรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยของคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการอนุญาตให้คู่สมรสชาวต่างชาติและบุตรซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติไทยของคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้

  1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จะพิจารณารับคำร้องขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทยของคู่สมรสชาวต่างชาติและบุตรซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติไทยของคนไทยเป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อเสนอกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาอนุญาตการเดินทางเข้าประเทศไทยต่อไป

 

  1. เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ดังนี้

2.1 กรณีคู่สมรสชาวต่างชาติ

2.1.1 สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างชาติ

2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวไทย

2.1.3 ใบสำคัญการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือหลักฐานอื่นใดที่ยืนยันสถานะดังกล่าว

2.1.4 หนังสืออธิบายเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศไทย

2.1.5 สำเนาการตรวจลงตราของไทยที่ยังมีอายุ (หากมี)

2.1.6 กรมธรรม์ประกันสุขภาพของคู่สมรสชาวต่างชาติในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19

2.1.7 ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ปรากฏโรคติดเชื้อ COVID-19 (COVID-19-free Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2.1.8 ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly/ Fit to Travel Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2.1.9 หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเที่ยวบิน

2.1.10 หลักฐานการสำรองที่กักตัวในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (รายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาต http://hsscovid.com)

2.1.11 เอกสาร Declaration Form ที่ลงนามแล้ว (เอกสารแนบ)

 

2.2 กรณีบุตรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย

2.2.1 สำเนาหนังสือเดินทางของบุตรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดาไทย

2.2.3 สูติบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงความสัมพันธ์กับบิดาหรือมารดาไทย

2.2.4 หนังสืออธิบายเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศไทย

2.2.5 สำเนาการตรวจลงตราของไทยที่ยังมีอายุ (หากมี)

2.2.6 กรมธรรม์ประกันสุขภาพของบุตรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19

2.2.7 ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ปรากฏโรคติดเชื้อ COVID-19 (COVID-19-free Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2.2.8 ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly/ Fit to Travel Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2.2.9 หลักฐานการสำรองบัตรโดยสารเที่ยวบิน

2.2.10 หลักฐานการสำรองที่กักตัวในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (รายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาต http://hsscovid.com)

2.2.11 เอกสาร Declaration Form ที่ลงนามแล้ว (เอกสารแนบ)

 

  1. การจัดส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องตามถิ่นพำนัก ดังนี้

3.1 พื้นที่กรุงนิวเดลี รัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐอัสสัม รัฐหรยาณา รัฐหิมาจัลประเทศ รัฐมณีปุระ รัฐเมฆาลัย รัฐมิโซรัม รัฐนาคาแลนด์ รัฐปัญจาบ รัฐราชสถาน รัฐสิกขิม รัฐตริปุระ รัฐอุตตรขัณฑ์ รัฐอุตตรประเทศ ดินแดนและสหภาพ จัณฑีครห์ ดาดราและนครหเวลี ดามันและดีอู ลักษทวีป จัมมูและแคชเมียร์ ลดาข ให้จัดส่งเอกสารไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ทางอีเมล thaidel.consular.coe@gmail.com

3.2 พื้นที่รัฐทมิฬนาฑู รัฐกรณาฏกะ รัฐอานธรประเทศ รัฐเกรละ รัฐเตลังคานา ดินแดนสหภาพ            ปูดูเชร์รี ให้จัดส่งเอกสารไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ทางอีเมล thaiconsulate.CNN@mfa.mail.go.th

3.3 พื้นที่รัฐพิหาร รัฐโอดิศา รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐฌารขันฑ์ รัฐฉัตตีสครห์ ดินแดนสหภาพ
หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ให้จัดส่งเอกสารไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ทางอีเมล thaiconsular.ccu@gmail.com

3.4 พื้นที่รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชตรา รัฐมัธยประเทศ รัฐกัว ให้จัดส่งเอกสารไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ทางอีเมล thaiconsularmumbai@gmail.com

 

  1. สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในอินเดีย จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบเมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย และออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) และนัดหมายการตรวจลงตรา (หากจำเป็น) ต่อไป

 

  1. ข้อพิจารณา

5.1 หากใบรับรองแพทย์ COVID-19-free Health Certificate และ Fit to Fly/ Fit to Travel Health Certificate มีอายุเกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผู้เดินทางจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ใหม่ก่อนการรับ COE และการตรวจลงตรา

5.2 ผู้เดินทางจะต้องกักตัวที่ ASQ เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Declaration Form .PDF

Declaration Form .DOC