ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 21/2563 เรื่อง การสำรวจจำนวนคนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอินเดีย ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ขอเผยแพร่แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสำรวจจำนวนคนไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐอินเดียที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ การสำรวจในครั้งนี้ไม่ใช่ขั้นตอนในการลงทะเบียนคนไทยเพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษนำ
คนไทยกลับประเทศ โดยข้อมูลที่สำรวจได้ จะนำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยประมวลผลและดำเนินการตามสถานการณ์จริงในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือคนไทยในอินเดียที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศโปรดกรอกข้อมูลสำรวจดังกล่าวทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น. ที่

https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/_4thRegistrationForThaiNationalsWishToTravelBackToThailand

ผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลฯ แล้วแต่ยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยและมีความประสงค์โดยแท้จริงที่จะเดินทางกลับประเทศ ขอให้กรอกข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หากมีการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อนำคนไทยเดินทางกลับประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป จึงขอให้คนไทยในอินเดียติดตามข่าวสารสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิดด้วย

หมายเลขติดต่อฉุกเฉินของหน่วยงานราชการไทยในอินเดีย

  1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี +91 95993 21484
  2. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ +91 98202 93349
  3. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา +91 98302 60382
  4. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน +91 97908 31391 และ +91 99406 45450

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน