ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 16 สิงหาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งว่า

 1. การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

ขอให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอินเดียลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยที่ https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/_5thregistrationforthainationalswishingtotravelbacktothailand โดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยแท้จริง

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ขอให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 1. เที่ยวบินพิเศษวันที่ 16 สิงหาคม 2563

รัฐบาลอินเดียจะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ชาวอินเดียที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. เที่ยวบินพิเศษโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI334 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 จะออกจาก
  ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี เวลา 09.30 น. (เวลาอินเดีย) ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 15.15 น. (เวลาประเทศไทย)
 2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดราคาประมาณ 24,500 รูปี และชั้นธุรกิจราคาประมาณ 47,000 รูปี สัมภาระ check-in น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมสำหรับชั้นประหยัด และไม่เกิน 40 กิโลกรัมสำหรับ
  ชั้นธุรกิจ
 3. 3. คุณสมบัติคนไทยที่จะเดินทางและเอกสารประกอบการเดินทาง ดังนี้

3.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน และผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทางอยู่กับตัว

3.2 การตรวจลงตราอินเดีย (Visa) ที่ไม่อยู่เกินกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากสำนักงานตรวจคน
เข้าเมืองอินเดีย  (FRRO) ให้ขยายเวลาเรียบร้อยแล้ว

3.3 เป็นผู้ไม่ติดคดีหรือมีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองอินเดีย

3.4 จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate) ที่ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วยตนเอง

3.5 ยินยอมเข้าสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย

3.6 สามารถเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลีในวันเดินทางได้ด้วยตนเอง

 1. ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษดังกล่าวโปรดแจ้งความประสงค์ออนไลน์ที่ https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/_5thregistrationforthainationalswishingtotravelbacktothailand ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อกลับตามลำดับการลงทะเบียน
 2. ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยโปรดแจ้งความประสงค์ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อ
  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเดินทางของท่านได้ต่อไป
  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่แจ้งความประสงค์ก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออก
  หนังสือรับรองการเดินทางให้ผู้เดินทางและนำไปมอบให้ที่ท่าอากาศยานในวันเดินทาง
 3. การชำระค่าบัตรโดยสาร ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้วจะได้รับแจ้งรายละเอียดการชำระค่าบัตรโดยสารทางอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน