ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 1 และ 6 กันยายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งว่า

 1. การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

ขอให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอินเดียลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยที่ https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/_5thregistrationforthainationalswishingtotravelbacktothailand โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยแท้จริง

 

 1. เที่ยวบินพิเศษวันที่ 1 และ 6 กันยายน 2563

รัฐบาลอินเดียจะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ชาวอินเดียที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 1 และ 6 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. เที่ยวบินพิเศษโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI334 วันที่ 1 และ 6 กันยายน 2563 จะออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี เวลา 08.00 น. (เวลาอินเดีย) ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 13.45 น. (เวลาประเทศไทย)
 2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดราคาประมาณ 24,500 รูปี และชั้นธุรกิจราคาประมาณ 47,000 รูปี สัมภาระ check-in น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมสำหรับชั้นประหยัด และไม่เกิน 40 กิโลกรัมสำหรับ
  ชั้นธุรกิจ
 3. ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษดังกล่าวโปรดแจ้งความประสงค์ออนไลน์ที่ https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/_5thregistrationforthainationalswishingtotravelbacktothailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อกลับตามลำดับการลงทะเบียน
 4. 4. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่แจ้งความประสงค์ก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อนตามลำดับ และ
  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกหนังสือรับรองการเดินทางให้ผู้เดินทางและนำไปมอบให้ที่ท่าอากาศยานในวันเดินทาง
 5. การชำระค่าบัตรโดยสาร ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้วจะได้รับแจ้งรายละเอียดการชำระค่าบัตรโดยสารทางอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

 

 1. คุณสมบัติคนไทยที่จะเดินทางและเอกสารประกอบการเดินทาง ดังนี้

3.1 หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน และผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทางอยู่กับตัว

3.2 การตรวจลงตราอินเดีย (Visa) ที่ไม่อยู่เกินกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากสำนักงานตรวจคน

เข้าเมืองอินเดีย  (FRRO) ให้ขยายเวลาเรียบร้อยแล้ว

3.3 เป็นผู้ไม่ติดคดีหรือมีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองอินเดีย

3.4 จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate) ที่ยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงสามารถ

เดินทางโดยเครื่องบินได้ด้วยตนเอง

3.5 ยินยอมเข้าสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย

3.6 สามารถเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลีในวันเดินทางได้ด้วยตนเอง

 1. แนวปฏิบัติก่อนและระหว่างเดินทาง ขอให้ผู้เดินทางปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนี้

4.1 ก่อนการเดินทาง

4.1.1 ภายในระยะเวลา 14 วันก่อนการเดินทาง ขอให้ผู้เดินทางดำเนินชีวิตประจำวันในที่พักอาศัย โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การเดินทางในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

4.1.2 หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรึกษาแพทย์

4.1.3 ภายในระยะเวลา 3 วันก่อนการเดินทาง หากสามารถทำได้ ขอความร่วมมือตามความสมัครใจในการรับการตรวหาเชื้อโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองและเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง

4.1.4  ในระหว่างการติดต่อขอรับใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate) หรือระหว่างเดินทางมายังท่าอากาศยาน หรือขั้นตอนก่อนการขึ้นเครื่อง ขอให้สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร หากทำได้ หรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนจำนวนมาก หมั่นทำความสะอาดมือ ไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า และหากเดินทางโดยรถอาจเปิดหน้าต่างเพื่อช่วยระบายอากาศลดความเสี่ยง

4.2 ระหว่างการเดินทาง

4.2.1 สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเท่าที่จะทำได้ หมั่นทำความสะอาดมือ โดยเฉพาะภายหลังจากการใช้ห้องสุขา หรือการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ที่จะมีโอกาสสัมผัสร่วมกับผู้อื่น และไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า

4.2.2 แจ้งพนักงานของสายการบิน หากพบผู้มีอาการป่วย เช่น อาการไอ มีน้ำมูก หรือ หายใจลำบาก

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนไทย ที่นี่ https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/_5thregistrationforthainationalswishingtotravelbacktothailand