การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
ฉบับที่ 26/2563
เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย
…………………………………………………..

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งว่า

 1. การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย
  ขอให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอินเดียลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดการลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เคยใช้ และจะใช้ข้อมูลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ข้างต้นในการจัดที่นั่งเที่ยวบินต่อ ๆ ไป
 1. ขั้นตอนการลงทะเบียน

  2.1 ก่อนการลงทะเบียน ผู้เดินทางควรเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบไฟล์ภาพ (.JPEG) หรือไฟล์ PDF เพื่อเตรียมแนบเข้าสู่ระบบ

  2.2 การลงทะเบียน: ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง (pre-approve)
  (1) ผู้เดินทางกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและแนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางเข้าไปในระบบ
  (2) เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับหมายเลขอ้างอิง 6 หลัก
  (3) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง และอนุมัติ (pre-approve)   คำร้องภายใน 3 วัน
  (4) ผู้เดินทางสามารถแก้ไขข้อมูลหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เมนู “แก้ไขข้อมูล”

  2.3 การลงทะเบียน: ขั้นตอนที่ 2 การขอรับหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) หลังจากได้รับ pre-approve แล้ว
  (1) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารแล้ว (pre-approve) ผู้เดินทางจะต้องจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินและเอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานยืนยันการจองที่พัก ในกรณีที่เลือกใช้บริการ ASQ ภายใน 15 วัน
  (2) แนบบัตรโดยสารเครื่องบินและเอกสารอื่น ๆ ในเมนู “ยืนยันการเดินทาง” ภายใน 15 วัน หากผู้เดินทางไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูล และแนบเอกสารทั้งหมดใหม่อีกครั้ง
  (3) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาเอกสารและออกหนังสือรับรองฯ (COE) ภายใน 3 วันทำการ หลังจากผู้เดินทางส่งเอกสารยืนยันการเดินทาง
  (4) เมื่อผู้เดินทางได้รับอนุมัติหนังสือรับรองฯ (COE) แล้ว สามารถดาวน์โหลด COE ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ลงทะเบียน  โดยสามารถตรวจสอบผลและดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล”

  2.4 เมื่อได้รับหนังสือรับรองฯ (COE) แล้ว ผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอินและด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยานเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ดังนี้
  (1) หนังสือเดินทาง (passport)
  (2) หนังสือรับรองฯ (COE) ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางราชการ
  (3) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  (4) หนังสือรับรองการตรวจโควิด – 19 ซึ่งแสดงว่าตรวจไม่พบเชื้อหรือผลตรวจเป็นลบ (negative) โดยต้องเป็นการตรวจโดยวิธี RT-PCR เท่านั้น อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่สามารถใช้ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการตรวจโควิด – 19 แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงต่อด่านควบคุมโรคได้
  (5) หากผู้เดินทางเลือกใช้บริการสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานยืนยันการจอง ASQ ที่ระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
  (6) แบบฟอร์ม ต.8 (คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต.8 ได้ที่ shorturl.at/IQYZ7

  2.5 ระหว่างการเดินทาง โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 2.4 ให้ครบถ้วน เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ด่วนควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 1. การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือรัฐบาลอินเดีย
  สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือรัฐบาลอินเดีย ซึ่งจะสามารถเข้ารับการกักตัวที่สถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine State – SQ) นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีประกาศแจ้งรายละเอียดเที่ยวบิน รวมทั้งวันและเวลาสำหรับการลงทะเบียนสำหรับเที่ยวบินนั้น ๆ อีกครั้ง ทั้งนี้ หากท่านเคยลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในระบบเก่าแล้ว ขอให้ลงทะเบียนทางช่องทางใหม่อีกครั้ง
 1. การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight)
  ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) ขอให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ตามขั้นตอนข้างต้น และติดต่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับสายการบินโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) จะต้องเข้ารับการกักตัวที่สถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
  10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ สอท.ฯ ฉบับที่ 26 การลงทะเบียนกลับประเทศไทย