การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
ฉบับที่ 7/2564
เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย
วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564
…………………………………………………..

ด้วยรัฐบาลอินเดียจะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ชาวอินเดียที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินจากกรุงนิวเดลีไปยังกรุงเทพมหานคร ดังนี้

วันเดินทาง: วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ออกเดินทางเวลา 12.00 น. (เวลาอินเดีย)
ถึงกรุงเทพมหานคร เวลา 17.30 น. (เวลาไทย)

สายการบิน: Air India เที่ยวบินที่ AI 332

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน: ชั้นประหยัดราคาประมาณ 20,000 รูปี

น้ำหนักกระเป๋า: check-in luggage (ใส่ใต้ท้องเครื่อง) 30 กก. และ carry on (ถือขึ้นเครื่อง) 7 กก.

ขอให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

 1. ลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติใบ Certificate of Entry (COE) ทาง https://coethailand.mfa.go.th
  โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนและได้ผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร (pre-approve) แต่ระยะเวลาได้เลย 15 วันนับตั้งแต่ได้รับ pre-approve ขอให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 2. ลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสารทาง https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/ThaiNationalsWishingToTravelBackToThailandFlightOn15February2021 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้โดยสารชาวไทยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสายการบิน Air India จะส่งลิ้งค์สำหรับชำระค่าบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารชาวไทยทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
 3. เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว ขอให้แนบบัตรโดยสารทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th และเมื่อได้รับการอนุมัติ COE แล้วขอให้พิมพ์เอกสาร COE เพื่อแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทยทั้งนี้ สำหรับคนไทยที่จะเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ขอให้แนบใบจอง ASQ ทางเว็บไซต์ข้างต้นด้วย
 4. ดำเนินการต่อวีซ่ากับทางการอินเดียให้เรียบร้อย (หากจำเป็น)
 5. จัดหา

5.1 ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly Certificate ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และระบุถ้อยคำว่า ‘Fit to Fly’ หรือ ‘Fit to Travel’ พร้อมชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทางและมีวันที่กำกับชัดเจน

5.2 ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ที่ยืนยันว่าท่านมีผลตรวจเป็น negative หรือตรวจไม่พบเชื้อ และระบุอย่างชัดเจนว่าตรวจด้วยวิธี RT-PCR

 1. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ThailandPlus ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
 2. เดินทางมายังสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี ในวันเดินทางด้วยตนเองก่อนเวลาเที่ยวบินออกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องยอมรับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐหรือสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก เป็นเวลา 14 วัน

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ – เที่ยวบินวันที่ 15 ก.พ. 2564