ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
ฉบับที่ 18/2564
เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย
…………………………………………………..

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดียที่ได้ระบาดระลอกใหม่อย่างรวดเร็วและขยายตัวในวงกว้างตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการดูแลป้องกันตน การเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ติดเชื้อที่ยากลำบากขึ้น อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ เตียงและออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยอาการฉุกเฉิน  นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยในอินเดียติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และหากไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ในอินเดียในช่วงเวลานี้ อาจพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินเคลื่อนย้ายคนไทยที่ยังเปิดสำรองและให้บริการอยู่ ได้แก่

1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE8074 เส้นทางเมืองเจนไน กรุงเทพฯ โดยขอให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ที่หมายเลขโทรศัพท์ +91 97908 31391 หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://forms.gle/ZXA42TsC5U4wLLJs9

2. วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินพิเศษ ที่ AI332 เส้นทางกรุงนิวเดลีกรุงเทพฯ โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/337gCwX

พร้อมนี้ ขอให้ทุกคนตรวจสอบหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอยู่ รวมถึงตรวจสอบศึกษาขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกนอกประเทศอินเดียที่ของทางการอินเดีย (หากจำเป็น) อาทิ การขออนุญาต เดินทางออกนอกประเทศ (Exit Permit) โดยติดต่อไปยัง Foreigners Regional Registration Office (FRRO) ในพื้นที่ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ/
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำรายชื่อผู้โดยสารโดยอาศัยหลักการลงทะเบียนข้อมูล ผู้โดยสารก่อนมีสิทธิก่อน และจะประกาศรายชื่อทาง Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จะมีการจัดเที่ยวบินภารกิจพิเศษจากประเทศไทยเพื่อมอบสิ่งของ ความช่วยเหลือให้แก่ฝ่ายอินเดีย ในเส้นทางกรุงนิวเดลี กรุงเทพฯจึงขอให้คนไทยที่มีความจำเป็น/เร่งด่วน และประสงค์จะเดินทางกลับแจ้ง โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ +91 95993 21484 หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์https://bit.ly/3aXxbzu ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่นอินเดีย) เพื่อประสานรายละเอียดต่อไป

ขอให้คนไทยในอินเดียติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์และ Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หากมีการเปลี่ยนแปลง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
3 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ฉบับที่ 18-2564