ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ด้วยกระทรวงมหาดไทยอินเดียมีคำสั่งให้ทุกเขตการปกครองทั่วประเทศดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่องในกรุงนิวเดลี ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของทางการอินเดีย และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จึงขอประกาศปิดการบริการฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่
17 28 พฤษภาคม 2564

ในช่วงเวลาที่ฝ่ายกงสุลปิดทำการ คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ coethailand.mfa.go.thหากมีข้อสอบถาม กรุณาส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง consular.del@gmail.com

กรณีหากคนไทยมีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +91 95993 21484

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

ประกาศฉบับที่ 20-64