ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในเดือนมิถุนายน 2564

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะจัดเที่ยวบินพิเศษเส้นทาง กรุงนิวเดลี -กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน จะจัดเที่ยวบินพิเศษเส้นทาง เมืองเจนไน – กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย ในวันที่ 8 และ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดเที่ยวบิน ดังนี้

วันที่

เวลา เที่ยวบิน ราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน น้ำหนักกระเป๋า
8 มิ.ย. 2564 00.30 น. (เวลาอินเดีย)
– เวลา 06.25 น. (เวลาไทย)
TG316

ชั้นประหยัดราคาประมาณ 24,000รูปี

check-in luggage 30 กก. และ
carry on 7 กก.

ชั้นธุรกิจราคาประมาณ 44,500รูปี

check-in luggage 40 กก. และ
carry on 7 กก.

30 มิ.ย.2564 14.00 น. (เวลาอินเดีย)
– เวลา 19.00 น. (เวลาไทย)
TG338 ชั้นประหยัดราคาประมาณ 30,000 – 35,000 รูปี

check-in luggage 30 กก. และ
carry on 7 กก.

ชั้นธุรกิจราคาประมาณ 45,000 – 50,000 รูปี

check-in luggage 40 กก. และ
carry on 7 กก.

ขอให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินดังกล่าวดำเนินการ

  1. เที่ยวบินวันที่ 8 มิถุนายน 2564

1.1 การลงทะเบียน

1.1 ลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสาร ที่ http://t.ly/Dc5E ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พ.ค. 2564
เวลา 23.59 น.
1.2 ลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติใบ Certificate of Entry (COE) ทาง https://coethailand.mfa.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พ.ค. 2564 สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนและได้ผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร (pre-approve) แต่ระยะเวลาได้เลย 15 วันนับตั้งแต่ได้รับ pre-approve ขอให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

1.2 การจัดทำรายชื่อผู้โดยสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดทำรายชื่อผู้โดยสารโดยอาศัยหลักการลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสารก่อนมีสิทธิก่อน และจะประกาศรายชื่อทาง Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสายการบินไทยจะส่งลิ้งค์สำหรับชำระค่าบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารชาวไทยทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

1.3 เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว ขอให้แนบบัตรโดยสารทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th และเมื่อได้รับการอนุมัติ COE แล้วขอให้พิมพ์เอกสาร COE เพื่อแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทยทั้งนี้ สำหรับคนไทยที่จะเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ขอให้แนบใบจอง ASQ ทางเว็บไซต์ข้างต้นด้วย

1.4 ดำเนินการต่อวีซ่ากับทางการอินเดียให้เรียบร้อย (หากจำเป็น)
1.5 จัดหาผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ที่ยืนยันว่าท่านมีผลตรวจเป็น negative หรือตรวจไม่พบเชื้อ และระบุอย่างชัดเจนว่าตรวจด้วยวิธี RT-PCR
1.6. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ThailandPlus ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
1.7 เดินทางมายังสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี ในวันเดินทางด้วยตนเองก่อนเวลาเที่ยวบินออกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องยอมรับการกักตัวในสถานกักกันแห่งรัฐหรือสถานกักกันแห่งรัฐทางเลือก เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

  1. เที่ยวบินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้ดำเนินการตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ 5/2564 เรื่องการเลื่อนเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม2564

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนที่นั่งของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจริง ๆ และป้องกันการไม่มีรายชื่อในเที่ยวบิน ขอให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินข้างต้น เลือกลงทะเบียนเพียงเที่ยวบินที่ต้องการเดินทางเที่ยวบินเดียวเท่านั้นและตรวจสอบความถูกต้องของเวปไซต์ที่ลงทะเบียนว่าตรงกับวันที่ที่ประสงค์จะเดินทางหรือไม่ และขอให้ลงทะเบียนตามตารางเวลาด้านล่าง

เที่ยวบินวันที่ ลงทะเบียนขอ COE ลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสาร ประกาศรายชื่อผู้โดยสาร
8 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่บัดนี้ –
วันที่ 28 พ.ค. 2564
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พ.ค. 2564
เวลา 23.59 น.
วันที่ 31 พ.ค. 2564
30 มิ.ย. 2564 ลงทะเบียนโดยตรงกับ สกญ. ณ เมืองเจนไน ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มิ.ย. 2564
เวลา 18.00 น.
วันที่ 7 มิ.ย. 2564

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ