ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
ฉบับที่ 19/2564
เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล
…………………………………………………..

ด้วยกระทรวงมหาดไทยอินเดียมีคำสั่งให้ทุกเขตการปกครองทั่วประเทศดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที่
ยังคงรุนแรงต่อเนื่องในกรุงนิวเดลี ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของทางการอินเดีย และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จึงขอประกาศปิดการบริการฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่
3 14 พฤษภาคม 2564

ในช่วงเวลาที่ฝ่ายกงสุลปิดทำการ คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ coethailand.mfa.go.th หากมีข้อสอบถามกรุณาส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง consular.del@gmail.com

รณีหากคนไทยมีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +91 95993 21484

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
3 พฤษภาคม 2564