การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับคนไทย และขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
ฉบับที่ 26/2564
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับคนไทย
และขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย
…………………………………………………..

ด้วยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ยกเลิกการเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับคนไทย (State Quarantine) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเรียนดังนี้

  1. การเข้ารับการกักกันตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

1.1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศจะต้องเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันโดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเข้าพักในสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) เอง และรัฐสนับสนุนค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19

1.2 ผู้เดินทางสามารถเลือกจองสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) ได้ตามช่องทาง ดังนี้
– ติดต่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) โดยตรง
– http://asqthailand.com/
– http://asq.locanation.com/
– http://asq.ascendtravel.com/
– http://www.agoda.com/quarantineth

  1. ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย

2.1 ลงทะเบียน ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) ทางเวปไซต์ http://coethailand.mfa.go.th โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาคำร้องของท่านและทำการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น (pre-approve) คำร้องภายใน 3 วันทำการ

2.2 จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินและสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) เมื่อหนังสือรับรองฯ (COE) ได้รับการเห็นชอบในเบื้องต้น (pre-approve) แล้ว ขอให้ผู้เดินทางจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน (ดูข้อ 3) และจัดหาสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) (ดูข้อ 1) และนำเอกสารดังกล่าวมาแนบในคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ (COE) ภายใน 15 วัน หากผู้เดินทางไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้และผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

2.3 การอนุมัติหนังสือรับรองฯ (COE) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาเอกสารและออกหนังสือรับรองฯ (COE) ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ผู้เดินทางส่งเอกสารยืนยันการเดินทางตามข้อ 2.2 โดยระบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ (COE) จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

2.4 เอกสารอื่น ๆ ผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอินและด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยานเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ดังนี้
2.4.1 หนังสือเดินทาง (passport)
2.4.2 หนังสือรับรองฯ (COE) ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางราชการ
2.4.3 หนังสือรับรองการตรวจโควิด-19 ซึ่งแสดงว่าตรวจไม่พบเชื้อหรือผลตรวจเป็นลบ (negative) โดยต้องเป็นการตรวจโดยวิธี RT-PCR และมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
2.4.4 หลักฐานการจองสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) ที่ระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
2.4.5 แบบฟอร์ม ต.8

หมายเหตุ ขอให้พิมพ์เอกสารทั้งหมดเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

  1. เที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

3.1 เที่ยวบินที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือรัฐบาลอินเดีย
เมื่อมีการจัดเที่ยวบิน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินแต่ละเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะแจ้งรายละเอียดเที่ยวบิน รวมทั้งวันและเวลาสำหรับการลงทะเบียนในประกาศสำหรับเที่ยวบินนั้น ๆ ทั้งนี้  ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือรัฐบาลอินเดียจะต้องลงทะเบียน ดังนี้ 1) แสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินนั้น ๆ โดยการลงทะเบียนตามลิ้งค์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งในประกาศเที่ยวบินนั้น ๆ และ 2) ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองฯ (COE)

3.2 เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
ผู้เดินทางสามารถติดต่อสายการบินเพื่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินกับสายการบินโดยตรง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
30 มิถุนายน 2564

ประกาศ_เปลี่ยนแปลงมาตรการกักกันตัวและขั้นตอนเดินทางกลับไทย