การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
ฉบับที่ 27/2564
เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
…………………………………………………..

ด้วยรัฐบาลอินเดียจะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ชาวอินเดียที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับ
สาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจะอำนวยความสะดวกชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดเที่ยวบินจากกรุงนิวเดลีไปยังกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

วันที่ เวลา เที่ยวบิน ราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน น้ำหนักกระเป๋า
9 ก.ค. 2564 07.00 น. (เวลาอินเดีย)
– เวลา 12.30 น. (เวลาไทย)
AI332 ชั้นประหยัดราคาประมาณ 20,000 รูปี check-in luggage 30 กก. และ
carry on 7 กก.
ชั้นธุรกิจราคาประมาณ 40,000 รูปี check-in luggage 40 กก. และ
carry on 12 กก.

ขอให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

 1. 1. การลงทะเบียน
  1.1 ลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสาร ที่ https://www.cognitoforms.com/RoyalThaiEmbassyInNewDelhi/ThaiNationalsWishingToTravelBackToThailandFlightOn9July2021 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. และ
  1.2 ลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติใบ Certificate of Entry (COE) ทาง https://coethailand.mfa.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนและได้ผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร (pre-approve) แต่ระยะเวลาได้เลย 15 วันนับตั้งแต่ได้รับ pre-approve ขอให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 1. การจัดทำรายชื่อผู้โดยสาร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดทำรายชื่อผู้โดยสารโดยอาศัยหลักการลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสารก่อนมีสิทธิก่อน และจะประกาศรายชื่อทาง Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสายการบินจะส่งลิ้งค์สำหรับชำระค่าบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารชาวไทยทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
 2. เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว ขอให้แนบบัตรโดยสารทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th และเมื่อได้รับการอนุมัติ COE แล้วขอให้พิมพ์เอกสาร COE เพื่อแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทยและขอให้แนบใบจองสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) ทางเว็บไซต์ข้างต้นด้วย
 3. ดำเนินการต่อวีซ่ากับทางการอินเดียให้เรียบร้อย (หากจำเป็น)
 4. จัดหาผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  ที่ยืนยันว่าท่านมีผลตรวจเป็น negative หรือตรวจไม่พบเชื้อ และระบุอย่างชัดเจนว่าตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 5. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ThailandPlus ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
 6. เดินทางมายังสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี ในวันเดินทางด้วยตนเองก่อนเวลาเที่ยวบินออกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องยอมรับการกักตัวในสถานกักกันทางเลือก เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งรายชื่อให้สายการบินเพื่อออกบัตรโดยสารเครื่องบิน หากสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่สายการบินกำหนด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
1 กรกฎาคม 2564

ประกาศเที่ยวบินวันที่9 ก.ค. 2564