ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง
เอกอัครราชทูต

นายธีรภัทร มงคลนาวิน
อัครราชทูต

นางสาวรัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ
อัครราชทูตที่ปรึกษา

นางสาวสุพัตรา เกี้ยวกลาง
อัครราชทูตที่ปรึกษา

นายกฤชณรงค์ เสรีสวัสดิ์
เลขานุการเอก

นายวุฒิเกียรติ ศรีทอง
เลขานุการเอก

นางสาวรัชนีกร หวังซื่อกุล
เลขานุการโท

นายชญานินญ์ ศรีวิเศษ
เลขานุการโท

นางสาวธัญชนก อุทัยวรรณ
เลขานุการโท

นายศิวกร ธาราวัชรศาสตร์
เลขานุการโท

นางสาวศิริพร บุญหวัน
เลขานุการตรี

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

นาวาเอก สุรนิตย์ ถาวรพานิช
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และทำหน้าที่รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

ที่อยู่: 56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021
โทรศัพท์: 26886175
แฟกซ์: 26870073

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก จุมพล คล้อยภยันต์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

ที่อยู่: A 22/1 Phase 1, DLF, Gurgaon, Haryana
โทรศัพท์: 0-12-44281982
แฟกซ์: 0-12-44055909

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี

นางสาวสายทอง สร้อยเพชร
ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์/ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์)

นายนราธิป รักษากิจ
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์/ ที่ปรึกษา

ที่อยู่: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงนิวเดลี
Thai Trade Center, New Delhi
78 Ground Floor, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi, 110057
โทรศัพท์:  (91-11) 4326-8888
แฟกซ์: (91-11) 4601-0405
อีเมล: thaitcnewdelhi@gmail.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี

นายวชิรชัย สิริสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ

นายเทพณรงค์ พลงาม
รองผู้อำนวยการ

ที่อยู่: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวเดลี
Tourism Authority of Thailand
A-12/4, Ground Floor, Vasant Vihar, New Delhi-110057
โทรศัพท์:  (91-11) 4166-3567-9
แฟกซ์: (91-11) 4166-3570