ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

นายชุตินทร คงศักดิ์
เอกอัครราชทูต

นางสาวศรัญญา ปาลีวงศ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา

นางสาวสุพัตรา เกี้ยวกลาง
อัครราชทูตที่ปรึกษา

นางสาวอรยา วิทยะศุภร
เลขานุการเอก

นางสาวดวงกมล เกียรติบำรุง
เลขานุการเอก

นางสาวเชษฐ์ธิดา กิตติ์ชัยวัชร์
เลขานุการเอก

นายกฤชณรงค์ เสรีสวัสดิ์
เลขานุการโท

นางสาวปรีดิ์สุดา ปุโรทกานนท์
เลขานุการโท

นายพงศกร เถาว์หิรัญ
เลขานุการเอก

นางแพรวพรรณ สุขสถิตย์
เลขานุการโท

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

นาวาเอกสุรนิตย์ ถาวรพานิช
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และทำหน้าที่รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

ที่อยู่: 56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021
โทรศัพท์: 26886175
แฟกซ์: 26870073

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ

นาวาอากาศเอกจุมพล คล้อยภยันต์
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร

ที่อยู่: A 22/1 Phase 1, DLF, Gurgaon, Haryana
โทรศัพท์: 0-12-44281982
แฟกซ์: 0-12-44055909

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี

นายธราดล ทองเรือง
ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์/ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์)

นายภาณุวัฒน์ จันทรจิตร
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์/ ที่ปรึกษา

ที่อยู่: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรุงนิวเดลี
Thai Trade Center, New Delhi
78 Ground Floor, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi, 110057
โทรศัพท์:  (91-11) 4326-8888
แฟกซ์: (91-11) 4601-0405
อีเมล: thaitcnewdelhi@gmail.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลี

นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการ

นายเทพณรงค์ พลงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ที่อยู่: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวเดลี
Tourism Authority of Thailand
A-12/4, Ground Floor, Vasant Vihar, New Delhi-110057
โทรศัพท์:  (91-11) 4166-3567-9
แฟกซ์: (91-11) 4166-3570