รายชื่อเอกอัครราชทูตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1 นายถนัด คอมันตร์
อัครราชทูต
2490
2 หลวงพินิจอักษร (วงษ์ พินิจอักษร)
เอกอัครราชทูต
2492-2495
3 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 2495-2496
4 หลวงภัทรวาที (ศุภวาร วารศิริ) 2496-2497
5 พระพหิทธานุกร (ส่วน นวราช) 2498-2500
6 นายบุณย์ เจริญชัย 2500-2502
7 นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 2502-2506
8 นายจิตติ สุจริตกุล 2506-2510
9 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร 2511-2515
10 นายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ 2515-2518
11 นายสุชาติ จุฑาสมิต 2519-2523
12 นายสมบุญ โรจนกร 2523-2524
13 นายสุเมศร ศิริมงคล 2524-2526
14 นายพิรัฐ อิสรเสนา 2526-2530
15 นายนิกร พรายแสงเพชร 2530-2534
16 นายประพจน์ นรินทรางกูร 2534-2536
17 นายวิชัย วรรณสิน 2537-2541
18 นายธวัชชัย ทวีศรี 2541-2543
19 นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ 2543-2545
20 นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ 2545-2551
21 นายกฤต ไกรจิตติ 2552-2554
22 นายพิศาล มาณวพัฒน์ 2554-2556
23 นายชลิต มานิตยกุล 2556-2559
24 นายชุตินทร คงศักดิ์ 2560-2563
25 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง 2564-ปัจจุบัน