ความตกลงทวิภาคีไทย-อินเดีย

ความตกลงที่สำคัญระหว่างไทยกับอินเดีย

 1. ข้อตกลงทางการค้า (13 ธันวาคม 2511)
 2. ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (19 ธันวาคม 2512)
 3. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม (29 เมษายน 2520)
 4. อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (23 มีนาคม 2528)
 5. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยและอินเดีย (ปี 2540)
 6. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (10 กรกฎาคม 2543)
 7. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (10 กรกฎาคม 2543)
 8. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (28 พฤศจิกายน 2544)
 9. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (1 กุมภาพันธ์ 2545)
 10. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจและใช้ประโยชน์จากอวกาศส่วนนอก (1 กุมภาพันธ์ 2545)
 11. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร และเศรษฐกิจการเกษตร (9 ตุลาคม 2546)
 12. กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ไทย – อินเดีย (9 ตุลาคม 2546)
 13. ความตกลงด้านความร่วมมือทางการท่องเที่ยว (9 ตุลาคม 2546)
 14. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (9 ตุลาคม 2546)
 15. โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของไทย และกรมเทคโนโลยีชีวภาพของอินเดีย (9 ตุลาคม 2546)
 16. สนธิสัญญาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในเรื่องทางอาญา (ปี 2547)
 17. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – อินเดีย (3 มิถุนายน 2548)
 18. บันทึกความตกลงว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับเมืองพอร์ตแบลร์ (2548)
 19. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียน (26 มิถุนายน 2550)
 20. แผนปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างปี 2550 – 2552 (มิถุนายน 2550)
 21. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร (มกราคม 2555)
 22. สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษตามคำพิพากษา (มกราคม 2555)
 23. พิธีสารฉบับที่สองเพื่อการแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (มกราคม 2555)
 24. แผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555-2557 (มกราคม 2555)
 25. แผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ปี 2555-2557 (มกราคม 2555)
 26. บันทึกความเข้าใจระหว่าง Indian Council for Cultural Relations (ICCR) กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มกราคม 2555)
 27. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (พฤษภาคม 2556)
 28. การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารความตกลงโอนตัวนักโทษ (พฤษภาคม 2556)
 29. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย – อินเดีย (พฤษภาคม 2556)
 30. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแผนที่และภูมิสารสนเทศระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กับหน่วยงานการสำรวจของอินเดีย (SOI) (พฤษภาคม 2556)
 31. บันทึกความเข้าใจเดียวกันระหว่าง สทอภ. กับองค์การสมุดแผนที่และแผนที่เฉพาะเรื่องแห่งชาติอินเดีย (NATMO) (พฤษภาคม 2556)
 32. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอินเดีย (FIU-IND) (พฤษภาคม 2556)
 33. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ภาษาฮินดี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พฤษภาคม 2556)

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี
26 ธันวาคม 2557