ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้คนไทยในอินเดียได้รับทราบและพิจารณา ดังนี้   ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (มาตรการของอินเดีย: ขยายการตรวจลงตราชาวต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางกลับประเทศ)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (ขยายเวลาการระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และรายชื่อสถานบริการเอกชนเพื่อการตรวจเชื้อ COVID-19)

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

ชาวไทยที่พำนักอยู่ในอินเดียที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ...

ประกาศ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศ ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศ เรื่อง สถานการณ์การประท้วงในพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดีย

ประกาศราคากลางงานวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสามารถแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๙ ...