ประกาศราคากลางงานวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสามารถแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๙ ...

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร           ...

ประกาศวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประจำปี 2562

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสีอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศราคากลางงานว่าจ้างที่ปรึกษาคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักชั่วคราวสำหรับคนไทยและลูกจ้าง สอท.ฯ

ประกาศราคากลางงานว่าจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักชั่วคราวสำหรับคนไทยและลูกจ้าง สอท.ฯ

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบประปา