ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ทั้งนี้ เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาตามช่องทางข้างต้น เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องฯ จะดำเนินการส่งเรื่องต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ...

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีขอประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มมาตรการเข้มงวด visa runners ตั้งเเต่วันที่ 12 ส.ค. 57 เป็นต้นไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มมาตรการเข้มงวด visa runners ตั้งเเต่วันที่ 12 ส.ค. 57 เป็นต้นไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เริ่มเข้มงวดกับบุคคลต่างด้าวที่ใช้สิทธิความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา / สิทธิอื่นๆ (เช่น การยกเว้นการตรวจลงตรา 30 ...

บัตรผู้โดยสารขาเข้ารูปแบบใหม่ของอินเดีย

บัตรผู้โดยสารขาเข้ารูปแบบใหม่ของอินเดีย

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ผู้โดยสารขาเข้าประเทศอินเดีย ยกเว้นชาวอินเดีย จะต้องกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้ารูปแบบใหม่ ตามกฎศุลกากร (Custom ...

ผลจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557

ผลจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และจะมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ...

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

"ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา" 31 กรกฎาคม 2557