ประกาศราคากลางงานว่าจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักชั่วคราวสำหรับคนไทยและลูกจ้าง สอท.ฯ

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบประปา

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรับคำร้องของฝ่ายกงสุลหลังเดิมพร้อมครุภัณฑ์

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านและมู่ลี่สำหรับอาคารที่ทำการ สอท.ฯ

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบประปา

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงหน้าทำเนียบ ออท.ฯ

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงไม้บังตาเครื่องปรับอากาศ

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการสถาปนิกท้องถิ่นเพื่อดำเนินการขอใบรับรองที่เกี่ยวข้อง