คู่มือคนไทย

ดาวน์โหลด คู่มือคนไทย


หมายเหตุ

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสถานศึกษา ขอให้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ท่านได้แจ้งไว้แล้วในครั้งล่าสุดทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ เมื่อมีเหตุจำเป็นต่อไป
2. ขอให้คนไทยที่มาอยู่ในอินเดีย ตรวจสอบว่าวีซ่าอินเดียของตนจะหมดอายุเมื่อใด เพื่อป้องกันการอยู่เกินกำหนด (overstay)
3. ขอให้คนไทยที่มาอยู่ในอินเดีย ตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของตนหมดอายุเมื่อไหร่ เพื่อป้องกันหนังสือเดินทางหมดอายุในระหว่างที่อาศัยอยู่ในอินเดีย ทั้งนี้ การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เข้ามายื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จนถึงวันที่เล่มหนังสือเดินทาง (ซึ่งผลิตที่ประเทศไทย) ถูกจัดส่งมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ
4. ในการเข้ามาขอรับบริการต่างๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความกรุณาทำนัดหมายถึงล่วงหน้า โดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + 91 11 49774100 หรืออีเมล consular.del@gmail.com