ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เรื่อง การขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ เพื่อยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

* สำหรับนักศึกษาไทยที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ.

เนื่องจากกองทัพบกมีข้อท้วงติงว่า ในการยื่นหนังสือขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารนั้น นักศึกษาไทยมักยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน รวมทั้งหนังสือรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ออกให้นักศึกษาเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นประกอบขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารดังกล่าว ระบุข้อมูลสำคัญไม่ครบถ้วนเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของกองทัพบก นักศึกษาจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ไปยื่นประกอบการร้องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร (ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง เป็นผู้ยื่นแทนก็ได้) ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อข้างล่างนี้ และส่งสำเนาเอกสารในข้อ 1-3 ให้กับสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ มิฉะนั้นหนังสือรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ออกให้ อาจถูกท้วงติงจากทางทหารและทำให้ใช้การไม่ได้ ซึ่งจะมีผลต่อการยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้ มีดังนี้

1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) ถ้ามี

2. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

3. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ซึ่งจะต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วน ดังนี้
3.1 กำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถาบันศึกษา ประเทศอะไร
3.2 วิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี (นำหลักฐานของสถาบันศึกษามาประกอบด้วย)
3.3 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาจะต้องแปลเป็นภาษาไทยพร้อมลงชื่อของผู้แปล

4. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
4.1 ในการขอหนังสือรับรองให้นักศึกษานำสำเนาเอกสารในข้อ 1, 2 และ 3 มายื่นประกอบด้วย
4.2 ให้เขียนคำร้อง (ใช้แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่หรือเขียนเป็น หนังสือ ถึงสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ก็ได้) โดยจะต้องระบุด้วยว่าประสงค์จะขอผ่อนผันกี่ปี
4.3 แจ้งหมายเลขโทรษัพท์มือถือเพื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่จะได้ติดต่อได้ทันการหากมี ปัญหา (โดยเฉพาะในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน)

หมายเหตุ:
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารขอความกรุณาโทรศัพท์มานัดหมายเวลากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเดินทางมายื่นคำร้อง ที่หมายเลขโทรศัพท์ +91 11 49774100